Casina sola, cantori salesi

Sun sì dëscunsulà
ënt üna casina sola
quënd gnêralu ‘i me amur
ch’a vėn a consulemi?

S’il un sënti ‘na vos
través ‘na culina luntana
s’al füsa ‘l me amur
ch’a vėn da la casina

S’a füsa ‘l me amur
gnërìja pa cantando
ma gnërìja cun gli occhi a bas
e ‘l cuore sospirando

Fonte: http://opac2.icbsa.it/vufind/Record/IT-DDS0000063501000000