Ciribiribin, cantori salesi

Da tera an pianta
oi che béla pianta
pianta, piantun, piantin
cul ciribiribin
c’an pianta al vin
oh che bun vin di pianta

Da cròta an tina
oi che béla tina
tina, tinun, tinin
cul ciribiribin
c’an pianta al vin
oh che bun bin di tina

Da tina an buta
oi che béla buta
buta, butun, butin
cul ciribiribin
c’an pianta al vin
oh che bun vin di buta

Da buta an buca
oi che béla buca
buca, bucun, buchin
cul ciribiribin
c’an pianta al vin
oh che bun vin di buca

Da buca an pansa
oi che béla pansa
pansa, pansun, pansin
cul ciribiribin
c’an pianta al vin
oh che bun vin di pansa

Da pansa an tera
oi che béla tera
tera, terun, terin
cul ciribiribin
c’an pianta il vin
oh che bun vin di tera

Da tera an rapa
oi che béla rapa
rapa, rapun, rapin
cul ciribiribin
c’an painta il vin
oh che bun vin di pianta