Mi e La Crabarissiu, Michele Madeddu

Ellu it’è chi cantasa cun dolce armonia
T’àuguru ch’in su mundu no morgiast mai
Consòlla s’afflitta e trist’anima mia
Bortas cantu mi firmu po ti contemplài
Po ti ‘nd’ascoltài soàvese iscàllas
In mesu de is gàllas de is gentillis fioris
Rèndis is amòrisi cun grandu gentillèzza
Chi sa naturallèsa t’at bòffiu donài

E cun sa propia gentilèzza
I cand’ant’essi ultimàdasa
Istimmias aìntru de custu giardinu
Fai chi is ispòllias mias sianta sepultàdas
In mesu de su gentilli e fioridu tuu sinu
E custu destinu ddu disìggiu ardentementi
po chi eternamenti in su miu tristu vellu
callincunu gravellu in s’ora de sa morti
tengast sa sorti de mi ddu podi addornài

Riferimenti
Mi e La Crabarissiu
riferimento:http://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/redEtno.jsp?resource=ANSC00003211
Canto a chitarra
Michele Madeddu
Cabras, 16 dicembre 1957
registrazione A.F.W. Bentzon